Pismo 7 (pitanje)

13. Zu-l-Ka'de, 1329. godine po H.

 

 

1. Traženje dokaza iz Kur'ana i Poslanikovih riječi 

2. Dokazivanje riječima Imama Ehli bejta je krug u dokazivanju

 

( Circulus in probando (lat.) krug u dokazivanju. Logička pogreška koja se sastoji u tome da se dokazni postupak kreće u krugu, a to će reći da se teza koja se dokazuje upotrebljava kao argument pri dokazivanju argumenta pomoću kojeg se direktno ili indirektno dokazuje. 

 

1. Iznesi dokaz iz Božijeg i Poslanikovog govora, koji će svjedočiti o obaveznosti slijeđenja Imama Ehli bejta, te sada ostavite po strani riječi nekog drugog mimo Allaha i Njegova Poslanika.

 

2. Nije uredu da govor vaših Imama bude dokaz njihovim protivnicima, dokazivanje tim govorom u ovom pitanju kao što znaš predstavlja krug.

Selamim te.

– S –

 


Pismo 8 (odgovor)

15. Zi-l-Ka'de, 1329. godine po H.

 

 

1. Zanemarivanje onog što smo ukazali

2. Pogrešno tvrđenje o iziskivanju kruga u dokazivanju

3. Hadis o dvije vrijedne stvari

4. Tavatur ovog hadisa

5. Zalutalost onog ko se ne prihvati itreta (Ehli bejta)

6. Njihovo poređenje sa Nuhovom lađom spasa, kapijom oprosta, i oni su sigurnost od raskola u vjeri

7. Šta se ovdje misli pod Ehli bejtom

8. Razlog poređenja sa Nuhovom lađom i kapijom oprosta.

 

1. Nismo zanemarili dokaze iz riječi Vjerovjesnika, s.a.v.a., već smo njima na početku naše diskusije nedvojbeno ukazali na nužnost slijeđenja Imama Ehli bejta, a ne drugih ljudi. To je bilo kada smo rekli da je on, s.a.v.a., kazao da se oni ne razdvajaju od Kur'ana i učinio ih predvodnicima posjednika znanja, i lađom spasa i sigurnošću ummeta, i vratima oprosta, ukazujući na to da se ovi sadržaji nalaze u dvama Sahihima, u formi eksplicitnih tekstova, i kazali smo da ste vi od onih kojima je umjesto detaljnog objašnjenja dostatna i aluzija, tako da pored išareta nema potrebe za objašnjenjem.  

 

2. Govor naših Imama, dakle, podesan je – uzevši u obzir šta smo kazali – da bude dokaz njihovim protivnicima, te argumentiranje njime po ovom pitanju, kao što i sami znate, neće biti krug u dokazivanju. 

 

3. Uzmite, naprimjer, navod na koji smo ukazali iz riječi Vjerovjesnika, s.a.v.a., kada je među neznalicama i nemarnima glasno dao do znanja:

 

“O ljudi, zaista među vama ostavljam ono što ako ga uzmete nećete zalutati; Allahovu knjigu i moj itret, moj Ehli bejt.”

(أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن )

(Ovo prenose Tirmizi, Nesai od Džabira, a Muteki Hindi ga od njih prenosi u prvom poglavlju El-I'tisam bi-l-Kitab ve-s-sunneti, knjige Kenzu-l-ummal. 1/44.)

 

Isto tako Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

 

“Zaista vam ostavljam nešto, ako ga prihvatite nećete nakon mene zalutati: Allahovu knjigu, uže protegnuto od neba do zemlje, i moj itret, moj Ehli bejt, neće se razdvojiti dok ne uđu kod mene na Izvor. Pazite kako ćete nakon mene postupati s ovo dvoje.”

(إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما)

(Prenosi ga Zejd ibn Erkam, to je 874. hadis u Kenzu-l-ummalu, prvi svezak, str. 44.)

 

 I rekao je Poslanik, s.a.v.a.:

 

“Zaista vam ostavljam dva nasljednika: Allahovu knjigu, uže protegnuto od neba do zemlje (ili između neba i zemlje), i moju porodicu moj Ehli bejt. Zaista se ovo dvoje neće rastaviti sve dok ne dođu kod mene na Izvor.”

اني تارك فيكم خليفتين: كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض، أو ما بين السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض

(Prenosi ga Imam Ahmed od Zejd ibn Sabita kroz dva lanca, jedan na početku 182. stranice, a drugi pri kraju 189. stranice, petog svezka njegovog Musneda. Kao i Taberani u El-Kebiru isto tako od Zejd ibn Sabita, i to je 873. hadis u El-Kenzu, 1/44.)

 

 Također je rekao Poslanik, s.a.v.a.:

 

“Zaista vam ostavljam dvije vrijedne stvari: Allahovu knjigu, i moj Ehli bejt. Zista se oni neće rastaviti sve dok ne dođu kod mene na Izvor.”

(إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وأهل بيتي، وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض) 

(Hakim ga prenosi u Mustedreku na 148. str. trećeg sveska, kazavši da je hadis sahih u skladu sa kriterijima oba šejha, ali ga oni, tj. Buharija i Muslim, nisu prenijeli. Prenosi ga i Zehebi u Talhisu Mustedreka, priznajući da je u skladu sa kriterijima dva šejha sahih.)

 

 Rekao je Poslanik, s.a.v.a.:

 

“Ubrzo ću biti pozvan pa ću se odazvati, i zbilja među vama ostavljam dvije vrijedne stvari, Allahovu knjigu i moju porodicu. Allahova knjiga je uže protegnuto između nebesa i zemlje, a moja porodica, moj Ehli bejt, zaista me Blagi i Obavješteni upoznao s tim da se ovo dvoje neće razdvojiti sve dok mi ne dođu kod Izvora, pa gledajte kako ćete nakon mene postupati s njima.” 

اني أوشك أن ادعى، فاجيب، واني تارك فيكم الثقلي: كتاب الله عز وجل وعترتي. كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي وان اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما

(Imam Ahmed ga prenosi od Ebu Seida Hudrija kroz dva seneda, jedan pri dnu 17. stranice, a drugi pri dnu 26. stranice, 3. sveska svoga Musneda. A prenose ga i Ibn Šejbe i Ebu Ja'la i Ibn Seid od Ebu Seida, i to je 945. hadis u Kenzu, prvi svezak, str. 47.)

 

 Vraćajući se s Oprosnog hadža, kada su zastali na Gadir hummu, Poslanik, s.a.v.a., naređuje da se očisti teren ispod velikog drveća, nakon čega je rekao:

 

“Kao da ću biti pozvan, pa ću se odazvati. Zaista sam među vama ostavio dvije vrijedne stvari. Jedna je veća od druge. Božija knjiga i moja porodica. Pazite kako ćete se prema njima odnositi poslije mene. Zaista se to dvoje neće odvojiti sve dok mi ne  dođu kod Izvora.” Zatim je rekao: “Zaista je Uzvišeni Allah moj zaštitnik, a ja sam zaštitnik svakog vjernika.” Netom, uze Alija za ruku pa reče: “Kome bijah zaštitnik pa ovo mu je zaštitnik. Bože, pomozi onog ko mu pomogne, a budi neprijatelj onom ko mu bude neprijatelj...”

كأني دعيت فأجبت. إني قد تركت فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله تعالى وعترتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فانهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض. ثم قال: ان الله عز وجل مولاي، وأنا مولى كل مؤمن ـ ثم أخذ بيد علي فقال ـ: من كنت مولاه فهذا وليه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه

(Prenosi ga Hakim od Zejd ibn Erkama kao merf'u hadis u Mustedreku 3/109. Zatim kaže da je hadis sahih u skladu sa kriterijima oba šejha (Muslima i Buharije). Nije ga prenio u cjelini. Prenosi ga i drugim senedom od Zejd ibn Erkama, Mustedrek 3/533. Zatim kaže da je hadis sahih ali ga ni Buharija ni Muslim nisu prenijeli. To isto napominje Zehebi u Talhisu, priznajući da je hadis sahih.)

 

 Abdullah ibn Hantab kaže da im se u Džuhfi obrati Božiji Poslanik, s.a.v.a., pa je rekao:

 

“Nisam li vam preči od vas samih?” Rekoše: “Jesi, o Allahov Poslaniče!” On reče: “Zaista vas pitam o dvijema stvarima, Kur'anu i mojoj porodici.”

خطبنا رسول الله بالجحفة فقال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال فأني سائلكم عن اثنين: القرآن وعترتي

 

(Prenosi ga Taberani, kao i En-Nebehani u Erbe'inu el-Erbe'in te Sujutu u Ihjau-l-mejjitu. A tebi je poznato da govor Poslanika, s.a.v.a., toga dana nije bio tako štur. Jer za nekoliko ovih sentenci ne kaže se govor. Međutim, koliko je jezika politika učinila nemuštim a koliko kalema neučinkovitim, ali i pored toga, ova kap iz tog mora dovoljna je i dostatna, hvala Allahu.)

 

4. Sahih hadisi koji iznose sud o obaveznosti prihvatanja dvije vrijedne stvari su mutevatir, lanci prenosilaca prelaze više od dvadeset ashaba.

 

Prenosioci hadisa o dvije vrijedne stvari (es-sekalejn) od ashaba:

 

1. Ali Ibn Ebi Talib,

2. Hasan ibn Ali ibn Ebi Talib,

3. Selman Farsi,

4. Ebu Zerr Giffari,

5. Ibn Abbas,

6. Ebu Seid El-Hudri,

7. Džabir ibn Abdullah Ensari,

8. Ebu El-Hejsam ibn Et-Tejham,

9. Ebu Rafi',

10. Huzejfe ibn El-Jeman,

11. Huzejfe ibn Esid el-Gafari,

12. Huzejme ibn Sabit zu šehadetejn,

13. Zejd ibn Sabit,

14. Zejd ibn Erkam,

15. Ebu Hurejre,

16. Abdullah ibn Hatab,

17. Džubejr ibn Mut'am,

18. El-Bera' ibn A'zib,

19. Enes ibn Malik,

20. Talha ibn Abdullah,

21. Abdurrahman ibn Awf,

22. Sa'd ibn Ebi Vekas,

23. Amr ibn As,

24. Sehl ibn S'ad El-Ensari,

25. Adi ibn Hatim,

26. Ebu Ejub El-Ensari,

27. Ebu Šurejh El-Khazai,

28. Ukbe ibn Amir,

29. Ebu Kudame El-Ensari,

30. Ebu Lejla El-Ensari,

31. Damire el-Eslemi,

32. Amir ibn Lejla ibn Dumre,

33. Fatima Ez-Zehra, a.s.,

34. Ummu Seleme (Poslanikova supruga),

35. Ummu Hani (Alijeva sestra) 

 

A Poslanik, s.a.v.a., ih je u različitim prilikama jasno i glasno obznanio ljudima.

- Jedanputa na Gadir hummu kao što si čuo.

- Drugi put na dan Arefata na Oprosnom hadžu, jedanputa nakon povratka iz Taifa,

- drugi puta sa minbera u Medini, zatim u svojoj sobi prilikom bolesti, soba bijaše puna ashaba, a on je rekao:

 

“O ljudi! Osjećam da ću uskoro umrijeti, i da ću biti odveden. Već ranije sam vam ovo kazao, kako bih imao opravdanje nad vama a to je: 'Znajte da ostavljam među vama Allahovu knjigu i moju porodicu, moj Ehli bejt.' Zatim uze i podiže Alijevu ruku i reče: “

Ovaj Ali je sa Kur'anom i Kur'an je sa Alijem, ne razdvajaju se sve dok mi ne dođu kod Izvora...”

 

Veliki broj učenjaka od ehli sunneta priznali su to. Čak je Ibn Hadžer, kada je citirao hadis o dvije vrijedne stvari rekao:

 

“Znaj da ovaj hadis ima veliki broj lanaca, koji prelazi preko dvadeset ashaba.”

 

Pa je rekao:

 

“U nekim od lanaca kaže se da ga je izrekao na Oprosnom hadžu na Arefatu, u drugom se kaže da ga je rekao u Medini, kada je bio bolestan, kada je soba bila puna ashaba. U jednom se kaže da ga je izrekao na Gadir Hummu, u drugom pak, kada je ustao i održao govor po povratku iz Taifa. Zatim je Ibn Hadžer rekao: “U tome nema nikakve oprečnosti. Jer nema  smetnje u tome da je Poslanik ove riječi opetovao u različitim prilikama, usljed toga što pridaje veliku važnost položaju i ulozi Kur'ana i Ehli bejta...”pa do kraja govora.

(Es-Savaiku el-muhrike, u komentaru 4. ajeta, poglavlje 1, oblast 11, str. 89.) 

 

 Dovoljno je čistim Imamima da budu kod Allaha, s.v.t., i kod Allahovog poslanika, s.a.v.a., na položaju Kur'ana, kojem zabluda ne prilazi ni s prijeda ni s traga. I dovoljan je dokaz to da se treba pokoriti njihovom mezhebu. Jer zaista musliman nije zadovoljan prihvatiti zamjenu za Kur'an, pa kako će okrenuti od onih koji su jednaki s Kur'anom?

 

5. Pored toga poruka Poslanikovih riječi – zaista vam ostavljam ono čega ako se budete držali nećete nikada zalutati, to su Kur'an i moj Ehli bejt –  je da onaj ko se ne bude držao ove dvije stvari on će zalutati, što nije teško shvatiti. Potvrda tome su riječi Poslanikove, s.a.v.a., u hadisu es-esekalejn kod Taberanija:

 

“Ne idite ispred njih dvoje pa da propadnete, ne odustajte od njih dvoje pa da stradate, i ne učite ih jer zbilja su oni učeniji od vas.”

(Es-Savaiku el-muhrike, 148, 226; Medžme'u ez-zavaid, 9/163; Jenabi'u-l-mevedeti, str. 41 i 355; Ed-Durru-l-mensur, 2/60; El-Gadir 1/34, 3/80; Kenzu-l-ummal, 1/168 hadis 958; Usdu-l-gabe, 3/137; 'Abekatu-l-envar, 1/184, 2/49.) 

 

 Rekao je Ibn Hadžer:

 

“U riječima Poslanika, s.a.v.a. - i ne idite ispred njih dvoje pa da propadnete, i ne odustajte od njih dvoje pa da stradate, i ne učite ih jer zbilja su oni učeniji od vas –  postoji dokaz, da onaj koji od njih.

 (Ehli bejta) bude posjednik visokih stupnjeva i vjerskih obaveza, on je ispred ostalih” do kraja njegova govora. 

(Es-Savaiku el-muhrike, str. 227.)

 

 

6. I od onoga što Ehli bejt čini predvodnicima i vjerniku ne ostavlja drugog puta do li da se u vjeri opredjeli za njih jesu riječi Poslanika, s.a.v.a.:

 

“Znajte zaista je primjer moga Ehli bejta među vama, poput Nuhove lađe. Ko se u nju ukrca spasio se, ko se od nje okrene, utopio se.” 

ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق

(Prenosi je Hakim od Ebu Zerra, Mustedrek, 3/151.) 

 

Kao i riječi:

 

“Zaista je primjer moga Ehli bejta među vama poput primjera Nuhove lađe. Ko se ukrca u nju spašen je, a ko joj okrene leđa, utapa se.”

(إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق)

 

i “Ziasta je primjer moga Ehli bejta među vama poput kapije oprosta Beni Israila, ko na nju uđe, oprošteno mu je.”

(انما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بني اسرائيل من دخله غفر له)

(Taberani u Evsatu prenosi od Ebu Seida, i to je 18. hadis u Erbe'inu el-erbein, str. 216.) 

 

Kao i Poslanikove riječi:

 

“Zvijezde čuvaju stanovnike zemlje od brodoloma a moj Ehli bejt čuva moj ummet od raskola u vjeri, pa kada im se suprotstavi arapsko pleme (u Božijim propisima) nastat će raskol i oni će postati šejtanova stranka.”

)النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف (في الدين) فإذا خالفتها قبيلة من العرب (يعني في أحكام الله عز وجل) اختلفوا فصاروا حزب ابليس

(Prenosi ga Hakim u Mustedreku 3/149 od Ibn Abbasa, pa kaže: “Ovaj je hadis sahih, a Buharija i Muslim ga nisu prenijeli.” )

 

Ovo je krajnja granica širine obavezivanja ummeta da ih slijedi, kao i odvraćanja ummeta od suprotstavljanja Ehli bejtu. Sumnjam da u jezicima čovječanstva postoji izraz koji jasnije ukazuje na ovu stvar.

 

 7. Kada se ovdje kaže Ehli bejt misli se na njih sve, sa aspekta da su oni svi Imami, a ne sa aspekta generalizacije, jer taj položaj ne pripada nikome osim dokazima Božijim i onima koji uspostavljaju Božiju stvar, Božijim posebnim imperativom, kako to presuđuju i razum i hadisi. Ovo priznaje skupina sunijske uleme. Pa se u Es-Savaiku el-muhrike od Ibn Hadžera kaže:

 

“Neki kažu: “Moguće je da se pod Ehli bejtom koji su sigurnost, misli na njihove učenjake, jer oni su ti pomoću kojih se ljudi upravljaju kao pomoću zvijezda, pa kada oni nestanu, tada će ljudima doći ono što im je obećano u ajetima.” (Ibn Hadžer dalje kaže) “A to je kada dođe Mehdi, a u hadisima o njemu se kaže da će Isa, a.s., klanjati iza njega, da će ubiti Dedžala na zemlji, a nakon toga dolazit će znak za znakom.” (do kraja njegovog govora)

(Es-Savaiku el-Muhrike, str. 91.)

 

Na drugom mjestu spominje da je rečeno Poslaniku, s.a.v.a.:

 

“Koliko će nakon njega ljudi dugo ostati na zemlji?” On reče: “Koliko i magare kada mu se leđa polome.”

( Es-Savaiku el-Muhrike, str. 143. Pogledaj posljednje poglavlje gdje Poslanik ukazuje na teškoće s kojim će se susresti Ehli bejt nakon njegove smrti. Pitam Ibn Hadžera, ukoliko je nivo učenjaka Ehli bejta takav, pa kuda se odmećete.)

 

8. Ti znaš da se njihovim poređenjem sa Nuhovom lađom misli na to da ko god kod njih potraži utočište u vjeri pa principe i ogranke uzme od svojih Imama, spasit će se džehennemske kazne, a ko im okrene leđa, on je poput onog ko (u trenutku poplave) utočište od odredbe Božije pokušava naći na planini, a to nije ništa drugo do li utapanje u vodu, tojest u Vatru, da Allah zakloni od toga. Smisao u njihovom poređenju sa kapijom oprosta, je da je Allah, s.v.t., učinio tu kapiju simbolom manifestiranja poniznosti pred Njegovom veličinom, i pokornosti Njegovoj odredbi, i zbog toga je ona uzrokom oprosta. I učinio je poslušnost ovog ummeta Ehli bejtu njihovog Vjerovjesnika i slijeđenje njihovih Imama simbolom manifestacije poniznosti Njegovoj veličini i pokornosti Njegovoj odredbi i zbog toga oni su povod oprosta.

 

Ovo je smisao poređenja, na što je aludirao Ibn Hadžer kada je rekao – nakon navođenja ovih i drugih sličnih predaja:

 

“Smisao njihovog poređenja s lađom je da onaj ko ih bude volio, i veličao iz zahvalnosti za blagodat njihovog visokog položaja te njihove učene bude uzeo za uputu, bit će spašen od tmine protivljenja, a ko se tome suprotstavi utopit će se u moru poricanja blagodati i propast će u bespuću nepokoravanja.”

(Obrati pažnju na njegov govor pa reci zašto nije slijedio uputu svojih Imama ni u čemu ni od ogranaka vjere i uvjerenja, niti od metodologije prava i njegovih pravila, niti od znanja sunneta i Kur'ana, ni od etike, ponašanja i edeba. Zašto im je okrenuo leđa i sebe utopio u moru poricanja blagodati, i upropastio se u bespuću nepokornosti? Neka mu Allah oprosti sve neistine koje je širio o nama i nepravedne napade na nas.) 

 

Dok nije rekao:

 

“A kapija oprosta – tojest smisao poređenja sa kapijom oprosta – da je Uzvišeni Allah učinio ulazak na tu kapiju – a to su vrata Jerihona ili Bejtu-l-makdisa – uz poniznost i traženje oprosta, povodom opraštanja, a ljubav ovog ummeta prema Ehli bejtu učinio je povodom oprosta.”

(Es-Savaiku el-muhrike, str. 151.)

 

 Sahih hadisi koji govore o strogoj dužnosti slijeđenja Ehli bejta su mutevatir, posebno lancem čistoga Ehli bejta. Da nije bilo bojazni da ti bude dosadno, popustio  bih uzde kalemu da još više detaljiše, međutim, ovo što smo spomenuli, dovoljno je za postizanje namjere.

 

Primi selame. 

– Š –